A discrete dislocation analysis of near-threshold fatigue crack growth

V.S. Deshpande, A. Needleman, E. van der Giessen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

97 Citaten (Scopus)
330 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3189 - 3203
Aantal pagina's15
TijdschriftActa Materialia
Volume49
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusPublished - 2001

Citeer dit