A general condition for kinetic-energy preserving discretization of flow transport equations

Arthur E. P. Veldman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Artikelnummer108894
Pagina's (van-tot)1-5
Aantal pagina's6
TijdschriftJournal of computational physics
Volume398
DOI's
StatusPublished - 1-dec-2019

Citeer dit