A human rights-based approach to the reimbursement of expensive medicines

Katrina Perehudoff*, Brigit Toebes, Hans Hogerzeil

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
177 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)935-936
Aantal pagina's2
TijdschriftBulletin of the World Health Organization
Volume94
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - dec-2016

Citeer dit