A human rights-based approach to the reimbursement of expensive medicines

Katrina Perehudoff*, Brigit Toebes, Hans Hogerzeil

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
180 Downloads (Pure)
Filter
Membership

Zoekresultaten