A key piece of the ferroelectric hafnia puzzle

Beatriz Noheda*, Jorge Iniguez

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
182 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1300-1301
Aantal pagina's2
TijdschriftScience
Volume369
Nummer van het tijdschrift6509
DOI's
StatusPublished - 11-sep.-2020

Citeer dit