A keystone mutualism underpins resilience of a coastal ecosystem to drought

Christine Angelini*, John N. Griffin, Johan van de Koppel, Leon P M Lamers, Alfons J P Smolders, Marlous Derksen-Hooijberg, Tjisse van der Heide, Brian R. Silliman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

81 Citaten (Scopus)
252 Downloads (Pure)

Zoekresultaten