Aansprakelijkheid voor aardbevingsschade vanuit rechtseconomisch perspectief: Een kwestie van beschermingsniveau

OnderzoeksoutputProfessional

334 Downloads (Pure)

Samenvatting

Vanuit rechtseconomische perspectief kan worden gesteld dat voor een correcte internalisering van de aardbevingskosten de maximale variant van schadecompensatie nodig is. Deze vorm leidt ertoe dat alle relevante toekomstige aardbevingskosten worden vergoed. Tevens ontstaat daardoor een economisch correcte prikkel voor bij de winning en exploitatie betrokken partijen om de totale (maatschappelijke) kosten in ogenschouw te nemen. Deze vorm van compensatie geeft aan burgers het belangrijke signaal af dat zij hun belangen gerespecteerd weten. Mogelijke toekomstige acties om andere belangwekkende infrastructurele (private of maatschappelijke) projecten te frustreren zijn dan niet nodig, omdat de burger weet dat zijn volledige schade wordt gecompenseerd.
Vertaalde titel van de bijdrageA law and economics perspective on liability for earthquake damages
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1739-1744
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume2015
Nummer van het tijdschrift26
StatusPublished - 3-jul-2015

Citeer dit