A LINEAR STRUCTURAL EQUATION APPROACH TO CROSS-SECTIONAL MODELS WITH LAGGED VARIABLES

H FOLMER*, GA VANDERKNAAP

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1529-1537
Aantal pagina's9
TijdschriftEnvironment and Planning A
Volume13
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 1981

Citeer dit