A (mainly epistemic) case for multiple-vote majority rule

Richard Bradley*, Christopher Thompson

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)63-79
Aantal pagina's17
TijdschriftEpisteme
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2012

Citeer dit