A manufacturing renaissance? Industrialization trends in the developing world

Hagen Kruse, Emmanuel Mensah, Kunal Sen, Gaaitzen de Vries*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
92 Downloads (Pure)

Zoekresultaten