A meta-analysis of steady undulatory swimming

J. Fransje van Weerden, Daniel A. P. Reid, Charlotte K. Hemelrijk*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
107 Downloads (Pure)

Zoekresultaten