A MOLECULAR-DYNAMICS COMPUTER-SIMULATION STUDY OF THE HYDRATION OF BIS(METHYLSULFONYL)METHANE IN WATER

K REMERIE, WF VANGUNSTEREN, JBFN ENGBERTS

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1393-1409
Aantal pagina's17
TijdschriftMolecular Physics
Volume56
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 20-dec.-1985

Citeer dit