A numerical study of crack-tip plasticity in glassy polymers

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

61 Citaten (Scopus)
417 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)183 - 197
Aantal pagina's15
TijdschriftMechanics of Materials
Volume25
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1997

Citeer dit