A numerical study of large deformations of low-density elastomeric open-cell foams

V. Shulmeister, M.W.D. van der Burg, E. van der Giessen, R. Marissen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

104 Citaten (Scopus)
444 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)125 - 140
Aantal pagina's16
TijdschriftMechanics of Materials
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1998

Citeer dit