A Re-examination of Economic, Social and Cultural Rights in a Political Society in the Light of the Principle of Human Dignity

Getahun Alemayehu Mosissa

Onderzoeksoutput

136 Downloads (Pure)

Samenvatting

Deze studie onderzocht de rechtvaardiging van economische, sociale en culturele rechten die worden gegarandeerd door de internationale (mensenrechten) wetgeving en de implicaties ervan voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de staat. Het heeft met name onderzocht of en op welke manier de menselijke waardigheid een levensvatbare normatieve rechtvaardiging biedt voor ESC rechten die worden gegarandeerd door het internationaal recht en het soort concrete juridische verplichtingen van de staat die daaruit voortvloeien, en de manier waarop deze verplichtingen worden weerspiegeld in de internationale ESC rechtenjurisprudentie uit diverse jurisdicties. De studie biedt een frisse kijk op de manier waarop we de rechtvaardiging, aard en juridische implicaties van ESC rechten moeten benaderen, zowel in het algemeen als in de specifieke context van kwetsbare personen. Daartoe heeft de studie, nadat de ernstige tekortkomingen van de traditionele theorieën over de mensenrechten zijn geïdentificeerd, het idee van de sociale opvatting van de mensenrechten geïntroduceerd, dat wil zeggen dat de mensenrechten geworteld zijn in en in wezen gericht zijn op de praktische en complexe sociale relaties en daarmee de bescherming, het behoud en de promotie van het leven en de waarde van de mens. Er wordt beargumenteerd dat de menselijke waardigheid een onderliggend moreel beginsel vormt achter de sociale relaties en de normatieve rechtvaardiging van alle mensenrechten. De menselijke waardigheid stelt als normatief beginsel een onvoorwaardelijk respect voor het morele en biologische wezen van de mens. In het kader van ESC rechten verbidt deze verplichting op de verplichting van de staat om essentiële procedurele en materiële voorwaarden te eerbiedigen en te waarborgen die nodig zijn om een menswaardig leven te leiden.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Brus, Marcel, Supervisor
  • Vonk, Gijsbert, Supervisor
Datum van toekenning4-mei-2020
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
StatusPublished - 2020

Citeer dit