A sense of the world: Hannah Arendt's hermeneutic phenomenology of common sense

M. Borren

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)225-255
Aantal pagina's30
TijdschriftInternational Journal of Philosophical Studies
Volume21
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2013

Citeer dit