ABSENCE OF THE GLY(40)-SER MUTATION IN THE GLUCAGON RECEPTOR AMONG DIABETIC-PATIENTS IN THE NETHERLANDS

LM THART, RP STOLK, JJ JANSEN, DE GROBBEE, HHPJ LEMKES, JA MAASSEN

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1400-1401
Aantal pagina's2
TijdschriftDiabetes Care
Volume18
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - okt-1995

Citeer dit