Absolute and Relative Socioeconomic Health Inequalities across Age Groups

Sander K. R. van Zon*, Ute Bultmann, Carlos F. Mendes de Leon, Sijmen A. Reijneveld

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
341 Downloads (Pure)

Zoekresultaten