Achtergrondrapport procesaanbevelingen voor dijklandschappen met kwaliteit

OnderzoeksoutputProfessional

11 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het onderzoeksproject ‘RuimtelijkeKwaLiteit in wAterveiligheidsBeheer (RuiKwa-LAB)’ heeft veel inzichten opgeleverd over de betekenis van ruimtelijke kwaliteit in relatie tot waterveiligheid en de inrichting van de procesarchitectuur in waterveiligheidsprojecten. Drie werkpakketten bestaande uit een literatuurstudie, een grootschalige survey onder projectmanagers van 62 projecten en een verdiepend casestudie-onderzoek van zeven projecten hebben geresulteerd in een begrippenkader met deelaspecten voor het bespreken van ruimtelijke kwaliteit en in een instrumentenpalet om het planproces voor ruimtelijke kwaliteit vorm te geven.

Op basis van dit onderzoek worden in de RuiKwa-LAB eindpublicatie ‘Tijd voor een kwaliteitskering! Samen de puzzel leggen voor meer ruimtelijke kwaliteit in dijklandschappen’ aanbevelingen geschetst om de borging van ruimtelijke kwaliteit in waterveiligheidsprojecten te versterken. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen ontwerp- en procesaanbevelingen. De aanbevelingen tonen hoe de instrumenten en aspecten voor ruimtelijke kwaliteit toegepast kunnen worden.

In dit achtergrondrapport lichten we de onderbouwing van de proces-aanbevelingen toe. Aan de hand van een kort overzicht worden een aantal inzichten en voorbeelden voortkomend uit het verdiepende casestudie-onderzoek en de grootschalige survey beschreven.
Vertaalde titel van de bijdrageBackground report on process recommendations for dike landscapes with quality
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's33
StatusPublished - 15-mrt.-2024

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Achtergrondrapport procesaanbevelingen voor dijklandschappen met kwaliteit'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit