Acid-suppressive drug use in pregnancy and the toddler's asthma risk: A crossover, case-control study

Bianca Mulder*, Catharina Carolina Maria Schuiling-Veninga, Tjalling W. de Vries, Eelko Hak, Jens Bos

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1438-1440
Aantal pagina's8
TijdschriftJournal of Allergy and Clinical Immunology
Volume132
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - dec.-2013

Citeer dit