ACL Research Retreat VI: An Update on ACL Injury Risk and Prevention

Sandra J. Shultz*, Randy J. Schmitz, Anne Benjaminse, Ajit M. Chaudhari, Malcolm Collins, Darin A. Padua

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  58 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)591-603
  Aantal pagina's13
  TijdschriftJournal of athletic training
  Volume47
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit