ACL Research Retreat VII: An Update on Anterior Cruciate Ligament Injury Risk Factor Identification, Screening, and Prevention

Sandra J. Shultz*, Randy J. Schmitz, Anne Benjaminse, Malcolm Collins, Kevin Ford, Anthony S. Kulas

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  71 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1076-1093
  Aantal pagina's18
  TijdschriftJournal of athletic training
  Volume50
  Nummer van het tijdschrift10
  DOI's
  StatusPublished - okt.-2015

  Citeer dit