Actuele ontwikkelingen inzake Transfer Pricing: Het OECD Transfer Pricing White Paper 2013 en het herziene Verrkenprijsbesluit IFZ 2013/184 M

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

In onze bijdrage aan Ondernemingsrecht 2013/52 hebben wij nagegaan in hoeverre recente hard en soft lawmaatregelen afkomstig van de Organisation for Economic Co-operation and Development (hierna: OECD) en de Europese Unie op het terrein van verrekenprijzen (transfer pricing) en vaste inrichtingswinstallocatie de positie van belastingplichtigen hebben verbeterd. Daartoe hebben wij nagegaan in hoeverre het beleid van de OECD en de EU invloed heeft gehad op de nationale wet, de door de Staatssecretaris van Financiën uitgevaardigde verrekenprijs- en vaste inrichtings- winstallocatiebesluiten en op het Nederlandse verdragsbeleid.
Kort na het verschijnen van deze bijdrage heeft de OECD een White Paper on Transfer Pricing Documentation gepubliceerd (juli 2013). En op 14 november jl. heeft de staatssecretaris een – omvangrijk – herzien Verrekenprijsbesluit (IFZ 2013/184M) gepubliceerd. Zowel het White Paper als het Verrekenprijsbesluit heeft de positie van belastingplichtige verder versterkt in die zin dat het beleid transparanter is geworden.
Deze actualiteit bevat een overzicht van beide documenten.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)100-103
Aantal pagina's4
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2014

Keywords

  • international tax law

Citeer dit