Acute promyelocytic leukemia: if you wait it is too late

Emanuele Ammatuna*, Jaap van Doesum

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

89 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1538
Aantal pagina's1
TijdschriftLeukemia & Lymphoma
Volume62
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum28-dec.-2020
DOI's
StatusPublished - 2021

Citeer dit