Acute stress responses after indirect exposure to the MH17 airplane crash

Bertus F. Jeronimus*, Evelien Snippe, Ando C. Emerencia, Peter de Jonge, Elisabeth H. Bos

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
124 Downloads (Pure)
Filter
Actief

Zoekresultaten