Addendum bij de ‘Kleine Gids voor het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb’

A.T. Marseille*, K.J. de Graaf, J.M. Laninga, H.D. Tolsma, M. Wever, H.B. Winter

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Begin vorig jaar werd het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb in pre-consultatie gebracht. Het voorstel bevatte een groot aantal wijzigingen van de Awb ter versterking van – kort gezegd – de menselijke maat in het bestuursrecht. Inmiddels is de consultatieversie van het wetsvoorstel verschenen, met daarin een aantal aanpassingen ten opzichte van de pre-consultatieversie. De pre-consultatieversie van het wetsvoorstel bracht auteurs op het idee een ‘Kleine Gids voor het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb’ te schrijven, die in NJB 2023/819 werd gepubliceerd. Vanwege de aanpassingen in de consultatieversie leek het hen waardevol met een Addendum op die Kleine Gids te komen. Daarin beschrijven ze de aanpassingen en voorzien die van een eerste reflectie. De vraag die ze zich daarbij stellen is of de aanpassingen verbeteringen betekenen en of de nadere motivering de voorstellen van de regering (nog) overtuigender maken.
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2024/867
Pagina's (van-tot)972-981
Aantal pagina's10
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume2024
Nummer van het tijdschrift14
StatusPublished - 17-apr.-2024

Citeer dit