ADENINE-NUCLEOTIDES IN FETAL RAT-LIVER CELLS - COMPARTMENTATION AND VARIATION WITH AGE

PH VANLELYVELD*, FA HOMMES

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)527-533
Aantal pagina's7
TijdschriftBiochemical Journal
Volume174
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1978

Citeer dit