Adjusting the DNA Interaction and Anticancer Activity of Pt(II) N-Heterocyclic Carbene Complexes by Steric Shielding of the Trans Leaving Group

Julienne K. Muenzner, Tobias Rehm, Bernhard Biersack, Angela Casini, Inge A. M. de Graaf, Pawida Worawutputtapong, Awal Noor, Rhett Kempe, Viktor Brabec, Jana Kasparkova, Rainer Schobert*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

67 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Zoekresultaten