Adjustments in end-effector trajectory and underlying joint angle synergies after a target switch: Order of adjustment is flexible

Maureen B G Wissing, Laura Golenia, Joanne Smith, Raoul M Bongers*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

    Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

    2 Citaten (Scopus)
    86 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten