Adopting the child-centred pedagogy for teaching reading and writing in Local Language: Experiences from Uganda

Vertaalde titel van de bijdrage: Implementatie van de kindgerichte pedagogie voor het verbeteren van de lees- en schrijfvaardigheid in de lokale taal: ervaringen uit Oeganda: ervaringen uit Oeganda

Lucy Dora Akello

Onderzoeksoutput

1237 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit proefschrift omvat de resultaten van vier deelstudies uitgevoerd in scholen voor primair onderwijs in Oeganda, tussen 2012 en 2015. Vanuit Vygotsky’s socio-culturele theorie zijn de volgende onderzoeksvragen ontwikkeld en beantwoord. Waarom ondervinden kinderen die in de lokale taal worden onderwezen, moeilijkheden bij het lezen en schrijven in die lokale taal? Hoe kan de kindgerichte pedagogiek bijdragen aan het leren lezen en schrijven van de kinderen in de lokale taal?Hoe kan formatieve evaluatie ingevoerd worden in grote klassen als middel om kinderen te helpen om hun lees- en schrijfvaardigheden in de lokale taal te verbeteren? Welke rol kunnen door kinderen geschreven verhalen spelen om kinderen te helpen bij het leren lezen en schrijven in de lokale taal.
Dataverzameling heeft plaats gevonden vanuit de Participatory Action Research (PAR) methodologie, o.a. door middel van diepte-interviews, focusgroep discussies, lesobservaties en een review van studieboeken en -materialen. Analyse van de data leidde tot de volgende resultaten: hoewel de leerlingen relatief gemakkelijk de concepten in de locale taal leerden beheersen, werd het leerproces bemoeilijkt door het ontoereikende karakter van de taalvaardigheid van de docent, ongeschikte leermaterialen, grote klassen en docentgericht onderwijs. Daarentegen ontwikkelde de taalvaardigheid van de kinderen zich positief door voortdurende toetsing en het gebruik van passende leermaterialen. Sommige leerlingen bleven moeilijkheden ondervinden bij het leren lezen van drielettergrepige woorden, het maken van eenvoudige zinnen en de interpunctie. Ten derde, de studie gaf ook aan dat de betrokkenheid van de leerkrachten in PAR een positieve verandering teweegbracht ten opzichte van het beoordelen van de competenties van de kinderen in lezen en schrijven. Tenslotte bleek dat, hoewel geschreven verhalen door de kinderen zelf hun taalvaardigheid verbeterde, de ´dierentaal´, de humor, gebaren en stemvariaties die de gesproken verhalen begeleidden, verloren gingen. Dit had invloed op de schoonheid en de betekenis van de verhalen voor de kinderen. De aanbevelingen van de deelstudies zijn gericht op het verder implementeren van de kindgerichte pedagogiek, van goede instructiematerialen, voortdurende toetsing en evaluatie van de ontwikkeling van leesvaardigheden, ontwikkelen van interactieve didactiek in de klas, reductie van klassegrootte en werkdruk van leraren, en het gebruik van geschreven verhalen door kinderen vergezeld te laten gaan van audio-visuele middelen om de humor, gebaren en stemvariaties van de verhalen te behouden.
Vertaalde titel van de bijdrageImplementatie van de kindgerichte pedagogie voor het verbeteren van de lees- en schrijfvaardigheid in de lokale taal: ervaringen uit Oeganda: ervaringen uit Oeganda
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Timmerman, Greetje, Supervisor
  • Namusisi, Speranza, Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning4-jun.-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0729-6
StatusPublished - 2018

Citeer dit