Adoption of Behaviour: Predicting Success for Major Innovations

David Langley, Nico Pals, J.R. Ortt

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)56-78
Aantal pagina's23
TijdschriftEuropean Journal of Innovation Management
Volume8
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit