Age-related susceptibility to insulin resistance arises from a combination of CPT1B decline and lipid overload

Marcel A. Vieira-Lara, Marleen B. Dommerholt, Wenxuan Zhang, Maaike Blankestijn, Justina C. Wolters, Fentaw Abegaz, Albert Gerding, Ydwine T. van der Veen, Rachel Thomas, Ronald P. van Os, Dirk-Jan Reijngoud, Johan W. Jonker, Janine K. Kruit, Barbara M. Bakker*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
22 Downloads (Pure)

Zoekresultaten