Ageing of a giant: a stochastic population forecast for China, 2006-2060

Q. Li, M. Reuser, C. Kraus, J. Alho

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)21-50
Aantal pagina's30
TijdschriftJournal of Population Research
Volume26
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2009

Citeer dit