AIM: A Mapping Program for Infrared Spectroscopy of Proteins

Kim E. van Adrichem*, Thomas L. C. Jansen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
47 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3089–3098
Aantal pagina's10
TijdschriftJournal of Chemical Theory and Computation
Volume18
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 7-apr.-2022

Citeer dit