AKI: an enlightening acronym with a shadow side

Jan G Zijlstra*, Matijs van Meurs, Jill Moser

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
18 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1301
Aantal pagina's1
TijdschriftKidney International
Volume97
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun-2020

Citeer dit