Alcohol dehydrogenase polymorphism in populations of Drosophila melanogaster: II. Relation between ADH activity and adult mortality

A. Kamping*, W. van Delden

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  43 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)541-551
  Aantal pagina's11
  TijdschriftBiochemical genetics
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift5-6
  DOI's
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit