Allocative efficiency and financial deregulation

K.L. Gupta, B.W. Lensink

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)35 - 49
Aantal pagina's15
TijdschriftInternational Review of Economics and Finance
StatusPublished - 1996

Citeer dit