Amino acid neurotransmission between fimbria-fornix fibers and neurons in the lateral septum of the rat: A microiontophoretic study

M JOELS*, IJA URBAN

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)126-139
Aantal pagina's14
TijdschriftExperimental Neurology
Volume84
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1984
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit