Amplitude-integrated electroencephalography in the newborn: A valuable tool

Divyen K. Shah*, Linda S. de Vries, Lena Hellstrom-Westas, Mona C. Toet, Terrie E. Inder

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)863-865
Aantal pagina's3
TijdschriftPediatrics
Volume122
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - okt-2008

Citeer dit