An ancient Arabian zodiac. The constellations in the Safaitic inscriptions, Part II

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)84–106
TijdschriftArabian Archaeology and Epigraphy
Volume27
StatusPublished - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit