An ancient Arabian zodiac. The constellations in the Safaitic inscriptions, Part I

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)214-230
Aantal pagina's17
TijdschriftArabian Archaeology and Epigraphy
Volume25
StatusPublished - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit