An ethical framework for global vaccine allocation The Fair Priority Model offers a practical way to fulfill pledges to distribute vaccines fairly and equitably

Ezekiel J. Emanuel*, Govind Persad, Adam Kern, Allen Buchanan, Cecile Fabre, Daniel Halliday, Joseph Heath, Lisa Herzog, R. J. Leland, Ephrem T. Lemango, Florencia Luna, Matthew S. Mccoy, Ole F. Norheim, Trygve Ottersen, G. Owen Schaefer, Kok-Chor Tan, Christopher Heath Wellman, Jonathan Wolff, Henry S. Richardson

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

75 Citaten (Scopus)
42 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1309-1312
Aantal pagina's4
TijdschriftScience
Volume369
Nummer van het tijdschrift6509
DOI's
StatusPublished - 11-sep-2020

Citeer dit