Analyse belangrijkste problemen en uitdagingen van de Wadden. Een strategie voor investeren in meer robuuste Wadden. Hoofdrapport.

Frans J. Sijtsma, Friso de Jong, Jouke van Dijk, Jaap de Vlas, Wim J. Wolff

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

200 Downloads (Pure)

Samenvatting

Richting geven aan investeren in de Wadden Het kabinet trekt €500 miljoen uit voor additionele investeringen in de Wadden. Hierbij heeft het kabinet behoefte aan een analyse van de belangrijkste problemen en uitdagingen voor dit gebied. Dit rapport voorziet daarin. De centrale vraagstelling van deze analyse luidt: Wat zijn de belangrijkste problemen en uitdagingen van de Wadden, tegen de achtergrond van het geven van een investeringsimpuls aan het gebied? In dit rapport zijn drie elementen geïdentificeerd die richtinggevend zijn voor het stellen van prioriteiten voor de strategie van de Wadden: 1) Waddengerelateerdheid; dat wil zeggen de mate waarin een activiteit of bedreiging is verbonden met de wezenlijke waarden van de Wadden en/of plaatsvindt in één van de onderscheiden deelregio’s (waarbij qua prioriteit van deelgebieden geldt: Waddenzee, Waddeneilanden, Waddenkustgemeenten, Waddenzeeregio). 2) Duurzaamheid; dat wil zeggen de mate waarin een activiteit nu problematisch is qua impact op de Waddennatuur en de mate waarin er voor activiteiten duurzame ontwikkelingsopties zijn. 3) Investeerbaarheid; dat wil zeggen de mate waarin een investering voldoende gefocust, mogelijk of nodig is. In één zin samengevat draait het om: effectief investeren in Waddengerelateerde duurzaamheid. Een beknopte en een uitgebreide samenvatting van dit hoofdrapport is gepubliceerd als EC 153: Samenvattend eindrapport.
Originele taal-2Dutch
Uitgevers.n.
Aantal pagina's79
StatusPublished - 2005

Citeer dit