Annotatie bij ABRvS 5 juni 2002

J.G. Brouwer, A.E. Schilder

Onderzoeksoutput

118 Downloads (Pure)

Samenvatting

Samenvatting: De omstandigheid dat het aanplakken van affiches door een verbod afhankelijk is van toestemming van rechthebbenden levert geen strijd op met art. 7 lid 1 Gw, nu niet aannemelijk is geworden dat rechthebbenden op zodanige schaal zouden weigeren in te stemmen met aanplakking dat geen gebruiksmogelijkheden van enige betekenis overblijven. Zie eveneens http://www.openbareorde.nl en http://www.openbareorderecht.nl
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's0
TijdschriftUnknown journal (case note conversion)
StatusPublished - 2002

Keywords

  • EVRM art. 10, Gw art. 7, APV Franekeradeel art. C 49

Citeer dit