Antagonistic pleiotropy and the evolution of extraordinary lifespans in eusocial organisms

Jan J. Kreider*, Ido Pen, Boris H. Kramer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
45 Downloads (Pure)
Filter
Actief

Zoekresultaten