Antecedents of franchisee trust

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)141 - 168
TijdschriftJournal of Marketing Channels
Volume20
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusPublished - 2013

Citeer dit