Antibiotics in periodontics: right or wrong?

Arie J van Winkelhoff, Edwin G Winkel

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1555-8
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Periodontology
Volume80
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - okt-2009

Citeer dit