Antipsychotic medication and diabetes mellitus - Reply

D Cohen*, RP Stolk

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)395-395
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Clinical Psychiatry
Volume66
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - mrt-2005

Citeer dit