Approaching descriptive and theoretical truth

Theo A.F. Kuipers

OnderzoeksoutputAcademic

38 Citaten (Scopus)
299 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)343-378
Aantal pagina's36
TijdschriftErkenntnis, vol. 18 (3), 343-378
Volume18
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1982

Citeer dit