Aprotinin and lysine analogues in high-risk cardiac surgery

Robert J. Porte*, Susan V. Mallette, Andrew K. Burroughs

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1181-1181
Aantal pagina's1
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume359
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 11-sep-2008

Citeer dit